Tjänsten Stowr

Stowr (”Stowr” eller ”vi”) är en del av Aller Media AB, org.nr 556002-8325, Box 27717, 115 91 Stockholm (”Aller Media”). Aller Media ger i Sverige ger ut ca 35 olika titlar och levererar läsglädje till över 3 miljoner svenskar varje månad. Sedan 1894 finns Aller Media i Sverige med huvudkontor i Stockholm.

Aller Media erbjuder både tryckta och digitala tjänster. Tjänsten som tillhandahålls av Stowr är en hjälp för användaren att samla, lagra och organisera recept från både digitala och tryckta källor (”Tjänsten”). Tjänsten innehåller också ett antal recept och annat matinnehåll från kända märken i ett inspirerande flöde och sökbar databas. Användaren kan sammankoppla sig med andra användare av tjänsten för att på ett enkelt sätt dela sitt eget innehåll och/eller hitta inspiration från andra.

När du använder Tjänsten kommer vi att samla in personuppgifter från dig som användare. Vi kommer därmed att behandla dina personuppgifter och detta sker i enlighet med integritetspolicyn nedan. I samband med att du registrerar dig för Tjänsten och lämnar ditt samtycke till vår personuppgiftsbehandling kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Tjänsten. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda Tjänsten.

Aller Media är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Aller Media personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För all insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till vår cookie-policy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

De personuppgifter som samlas in via Stowr in kan omfatta följande typer:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • användarnamn och lösenord;
 • annan information som du lämnar till Stowr när du använder Tjänsten, som rör dig eller som rör innehåll som läggs upp; och/eller
 • logginformation.

Insamling av personuppgifter kan även komma att ske från tredje parter i form av koncernbolag till Aller Media, eller bolag som Aller Media anlitar för att berika sin kunddatabas, t.ex. Bisnode Sverige AB och InsightOne Nordic AB.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Genom att du registrerar dig för Tjänsten och sedermera laddar upp innehåll i Tjänsten kommer information från dig att samlas in av Stowr och därmed Aller Media. Aller Media behandlar då dina personuppgifter för att kunna leverera Tjänsten till dig som användare.

Aller Media behandlar även dina personuppgifter i följande syften:

 • För att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra Tjänsten för dig som användare.
 • För att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag inom den koncern som Aller Media tillhör eller från tredje part godkänd av Aller Media.
 • För att skicka riktade erbjudanden till dig angående andra produkter och tjänster som Aller Media erbjuder.

Lagring av personuppgifter

Aller Media vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

 • Detta innebär att vi endast sparar dina personuppgifter så länge som du är registrerad användare av Tjänsten och därefter högst tre år efter avregistrering.
 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
 • Om du som användare är inaktiv och inte inloggad under tre år, men inte har avregistrera dig, kommer ditt konto automatiskt att avslutas.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag eller av våra serviceleverantörer och sådana partners som är godkända av Aller Media. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samarbetspartners utanför den koncern Aller Media tillhör: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som Aller Media tillhör och som är godkända av Aller Media, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.
 • Samkörning med privata och offentliga register: Aller Media kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register, exempelvis Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB och InsightOne Nordic AB. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Aller Medias verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Aller Media ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev från Aller Media.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Aller Medias webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid materiella ändringar kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Aller Media
Kundservice
Box 50450
202 14 Malmö

kundservice@aller.se
Tel.nr 042-444 30 00

Personlig service vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–16. Automatiska tjänster är tillgängliga dygnet runt.

Användarvillkor

Skyldighet att följa användarvillkoren

Tjänsten tillhandahålls i enlighet med dessa användarvillkor. Tillgången till och användningen av Tjänsten är villkorade av att du som användare accepterar och följer dessa användarvillkor.

När ett konto skapas samtycker du som användare till att följa dessa användarvillkor. Om en användare bryter mot användarvillkoren har Stowr rätt att ta bort innehåll och information samt att avsluta användarens konto utan förvarning. Stowr har inget ansvar för innehåll och information som kan gå förlorad vid borttagande av innehåll och information och/eller avslutandet av ett konto.

Stowr förbehåller sig rätten att ensidigt fatta beslut om att omedelbart och utan förvarning avsluta ditt konto om du inte följer användarvillkoren.

Felaktig användning av Tjänsten kan anmälas direkt i Tjänsten samt på stowr.se i anslutning till recept och samlingar. Anmälningar kan också skickas per e-post till support@stowr.se.

Användarnamn och lösenord

Vid registrering av konto på Stowr kommer du att ange ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga samt att du vid alla tillfällen säkerställer att obehöriga inte kan använda sig av dina uppgifter i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för all aktivitet som sker under ditt användarnamn. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.

Stowr förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Användarens åtaganden

Som användaren av Tjänsten accepterar du följande åtaganden:

 • Olaglig användning: Stowr får inte användas för olagliga syften eller för att uppmuntra till olagliga aktiviteter. Det är inte tillåtet att lägga upp någon innehåll på Tjänsten som står i strid med tillämplig lag, inklusive immaterialrättslig lagstiftning och rätt till integritet, eller några avtalsrättsliga skyldigheter.
 • Informationens kvalitet: Du får inte lägga upp innehåll eller använda Tjänsten för att skapa ett intryck som du vet är felaktigt, vilseledande eller missvisande.
 • Anstötligt innehåll: Du får inte lägga upp något innehåll på Stowr som är hatiskt, oförskämt, hotande, hädiskt eller på annat sätt anstötligt.
 • Olovlig indentitetsanvändning: När Stowr används är det inte tillåtet att ge sig ut för att vara någon annan eller på annat sätt ge intryck av samband med en person eller organisation på ett sådant sätt att det är, eller syftar till att vara, vilseledande, förvirrande eller till att lura andra.
 • Integritet: Du får inte publicera eller lägga upp andra personers privata information eller sådant som kan sammankopplas med dem utan deras tillstånd. Som användare av Tjänsten är du skyldig att följa Integritetspolicyn.
 • Spam: Stowr får inte användas i syfte att spamma någon.
 • Sabotageprogram, phishing: Stowr får inte användas för att lägga upp eller länka till illvilligt material som syftar till att skada eller störa andra användares webbläsare eller dator eller till att äventyra en användares integritet.
 • Teknisk störning: Teknisk störning kan påverka möjligheterna att tillhandahålla tjänsten. Det är inte tillåtet att utföra teknisk störning som syftar till att störa eller på annat sätt påverka Stowrs möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

Stowrs åtagande samt ansvarsbegräsning

Tjänsten tillhandahålls såsom den är och såsom den är tillgänglig vid varje enskilt tillfälle. Stowr förbehåller sig rätten att ensidigt fatta beslut om att förändra, skjuta upp eller avbryta Tjänsten, när som helst och utan förvarning. Du som användare godkänner att Stowr inte är ansvarigt och inte heller kan hållas ansvarigt för någon förändring, uppskjutning eller avbrytande av Tjänsten.

Stowr garanterar inte korrektheten i innehåll och information som tillhandahålls via Tjänsten. Stowr kan inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som skulle kunna bli följden av ageranden av tredje part eller andra användare av Tjänsten. Stowr kan inte garantera tillförlitligheten, giltigheten, aktualiteten eller fullständigheten hos något innehåll eller information tillgängligt på Tjänsten.

Användargenererat innehåll

Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som Tjänstens användare skapar eller laddar upp i Tjänsten, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Stowr. Du som användare är ensamt ansvarig för alla verk i form av recept, foton och annat användargenererat innehåll som du lägger upp på Tjänsten och som läggs upp via ditt konto.

Alla recept och allt material som du som användare lägger upp samlas och sparas i Tjänsten i form av samlingar. Du väljer själv för varje samling om denna ska vara publik eller privat. Recept i publika samlingar är synliga för alla användare, medan recept i privata samlingar endast syns för den enskilde användaren.

Du är som användare av Tjänsten ensamt ansvarig för att du har rätt att lägga upp det material som du publicerar via Tjänsten. Du ansvarar följaktligen för att du inte göra intrång i någon annans immateriella rättigheter vid publicering av innehåll, privat som publikt. Observera att alla samlingar som standardinställning publiceras som publika, om du som användare inte aktivt ändrar till privat.

Aller Media förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material (till titlarna eller till webbsidorna) såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Aller Media.

Cookies

Aller Media och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessionscookie och den andra kallas permanent cookie. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.

Vi använder bl.a. nugg.ad AG som tjänsteleverantör till våra webbplatser. Nugg.ads teknologi placerar cookies eller html5-cookies på din enhet (tredjepartscookies) och samlar in information för att kunna förbättra och individanpassa annonser och marknadsföring för dig. Detta innefattar att nugg.ad sparar och analyserar information om dina användningsvanor utifrån olika ämneskategorier av webbplatser samt annan grundläggande information om din användning för att möjliggöra en bedömning av vilka annonser som kan intressera dig mest. Nugg.ads cookies sparas på din enhet i maximalt 26 veckor. För ytterligare information, se nugg.ads integritetspolicy.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Aller Medias webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren. Avseende tjänsterna från nugg.ad kan du även när som helst aktivera en s.k. opt-out-cookie om du inte önskar att nugg.ad ska samla in information enligt ovan. Ditt val sparas genom en cookie i din webbläsare under namnet "nuggstopp". Cookien sätts av "nuggad.net" och sparas i tio år. För ytterligare information, se nugg.ads integritetspolicy.

På vissa av våra webbsidor kan vi även komma att be om ditt samtycke till vår hantering av cookies och andra elektroniska hjälpmedel. För information om vad ditt samtycke omfattar och hur du återkallar ditt samtycke hänvisar vi till informationen som ges på respektive hemsida där en sådan förfrågan görs.

Tvist

För tillhandahållandet av Tjänsten tillämpas svensk rätt. Tvister som uppstår med anledning av Tjänsten ska avgöras av svensk allmän domstol.