Definition av tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls av Stowr tillhandahålls i enlighet med dessa Användarvillkor. Tillgången till, och användningen av, Tjänsterna är villkorade av accepterandet och följandet av dessa Användarvillkor.

Stowr är en del av Aller Media AB.

Tjänsten som tillhandahålls är att hjälpa användaren att samla, lagra och organisera recept från både digitala och tryckta källor. Den innehåller också ett flertal recept och annat matinnehåll från kända märken i ett inspirerande flöde och sökbar databas. Användare kan koppla samman sig med andra Användare av denna Tjänst för att på ett enkelt sätt dela sitt eget innehåll och/eller hitta inspiration från andra.

Skyldighet att följa Användarvillkoren

När ett konto skapas, erkänner Användaren en skyldighet att följa dessa Användarvillkor. Om någon Användare inte följer Användarvillkoren kan kontot avslutas utan förvarning. Stowr har inget ansvar för innehåll och information som kan gå förlorad vid avslutandet av ett konto.

Skapande och användning av ett konto

När ett konto på Stowr skapas ska Användaren tillhandahålla komplett och korrekt information. Användaren kommer ensam att vara ansvarig, och hållas ansvarig, för all aktivitet som sker under användarnamnet. Användaren är ansvarig för att förvara lösenord på ett säkert sätt.

Upphovsrättspolicy

Stowr är, om inte annat sägs, rättighetshavare till alla immateriella rättigheter i Tjänsten.

Stowr förvärvar dock inte några immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, till det material och den information som postas vid användande av Tjänsten som tillhandahålls av Stowr. Stowr strävar efter att respektera alla rättighetshavares immaterialrättigheter och kommer att följa alla berättigade anmaningar om att ta ner innehåll och information.

Användarens åtaganden

Användaren av Tjänsten som tillhandahålls av Stowr accepterar följande åtaganden:

 • Olaglig användning: Stowr får inte användas för olagliga syften eller för att uppmuntra till olagliga aktiviteter. Det är inte tillåtet att lägga upp någon innehåll på Tjänsten som står i strid med tillämplig lag, inklusive immaterialrättslig lagstiftning och rätt till integritet, eller några avtalsrättsliga skyldigheter.
 • Informationens kvalitet: Du får inte lägga upp innehåll eller använda Stowr:s Tjänst för att skapa ett intryck om du vet att detta intryck är felaktigt, vilseledande eller missvisande.
 • Anstötligt innehåll: Du får inte lägga upp något innehåll på Stowr som är hatiskt, oförskämt, hotande, hädiskt eller på annat sätt anstötligt.
 • o Olovlig indentitetsanvändning När Stowr används är det inte tillåtet att ge sig ut för att vara någon annan eller på annat sätt ge intryck av samband med en person eller organisation på ett sådant sätt att det är, eller syftar till att vara, vilseledande, förvirrande eller till att lura andra.
 • Integritet: Du får inte publicera eller lägga upp andra personers privata information eller sådant som kan sammankopplas med dem utan deras tillstånd. Som en användare av Stowr är du skyldig att följa Integritetspolicyn.
 • Spam: Stowr får inte användas i syfte att spamma någon.
 • Sabotageprogram, Phishing: Stowr får inte användas för att lägga upp eller länka till illvilligt material som syftar till att skada eller störa andra användares webläsare eller dator eller till att äventyra en Användares integritet.
 • Teknisk störning: Teknisk störning kan påverka möjligheterna att tillhandahålla tjänsten. Det är inte tillåtet att utföra teknisk störning som syftar till att störa eller på annat sätt påverka Stowrs möjligheter att tillhandahålla Tjänsten.

Stowr:s åtagande

Tjänsten som tillhandahålls av Stowr tillhandahålls såsom den är och såsom den är tillgänglig vid varje enskilt tillfälle. Stowr förbehåller sig rätten att ensidigt fatta beslut om att förändra, skjuta upp eller avbryta Tjänsten, när som helst och utan förvarning. Användarna godkänner att Stowr inte är ansvarigt, eller kan hållas ansvarigt, för någon förändring, uppskjutning eller avbrytande av Tjänsten.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Stowr garanterar inte korrektheten i innehåll och information som tillhandahålls via Tjänsten Stowr. Stowr kan inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som skulle kunna bli följden av ageranden gjorda av tredje part eller andra användare av Tjänsten Stowr. Stowr kan inte garantera tillförlitligheten, giltigheten, aktualiteten eller fullständigheten hos något innehåll eller information tillgängligt på Tjänsten Stowr.

Personuppgifter

Stowr är en Tjänst som är baserad i Sverige. Därför är personuppgiftslagen (SFS 1998:204) tillämplig, liksom bakomliggande direktiv (95/46/EC). Information om personuppgiftslagen finns tillgängligt på http://www.datainspektionen.se. Informationen på hemsidan är tillänglig på flera språk.

År 2018 kommer personuppgiftslagen och bakomliggande direktiv ersättas av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Genom att använda Tjänsten Stowr kommer information från Användare att samlas av Stowr. Användningen av informationen förklaras och regleras i Integritetspolicyn.

Ansvar för tillhandahållare av internettjänster

Stowr kan utreda och/eller avsluta ditt konto för det fall att du inte följer någon av ovan angivna policies. Stowr förbehåller sig rätten att ensidigt fatta beslut om att omedelbart avsluta ditt konto, utan förvarning, om du inte följer dessa Användarvillkor. Stowr kommer agera omedelbart om det upptäcks något som faller in under tillämpningsområdet för Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Krav och anmälningar kan skickas till: support@stowr.se

Att lägga upp

Användare får lägga upp verk och annat användargenererat innehåll på Stowr. Användaren är ensamt ansvarig för alla verk och annat användargenererat innehåll som läggs upp på Tjänsten. Genom att använda Tjänsten erkänner också användaren att Stowr endast agerar som en passiv tillhandahållare för distribution och publicering över nätet av verk och annat användargenererat innehåll.

Det är möjligt att lägga upp material med olika inställningar, antingen privat eller publikt. Alla recept samlas och sparas i Tjänsten i form av samlingar. Varje samling kan ställas in såsom antingen publik eller privat. Recept i publika samlingar är synliga för alla Användare medan recept i privata samlingar bara syns för den enskilde Användaren.

Användaren är ensamt ansvarig för att klarera alla immaterialrättigheter i det upplagda innehållet och informationen, och för att använda Tjänstens funktionalitet för publik/privat synlighet i enlighet med klareringen. Alla samlingar har grundinställningen publik (när de skapas).

Tillhandahållen licens

Ägandet till allt innehåll och all information ändras inte genom att materialet läggs upp på Stowr.

Genom att lägga upp innehåll och information på Stowr, ger Användaren Stowr en icke-exklusiv, överlåtningsbar, underlicensieringsbar, royalty-fri, världsomfattande licens att använda materialet och innehållet som lagts upp på Stowr. Tillåtelsen är avhängig av inställningen privat/publikt som Användaren valt. Detta omfattar också allt innehåll och all infromation som omfattas av immaterialrättsligt skydd.

Denna licens gäller tills dess att användaren tar bort innehåll och/eller kontot – om inte innehållet och informationen har delats med andra och de inte har tagit bort det. Borttaget innehåll och borttagen information kan också fortsätta finnas i backup kopior under en tid efter det att Användaren har tagit bort det.

Om Användaren lägger upp innehåll och information genom att använda inställningen för public, tillåter Användaren alla och envar att få tillgång till och använda innehållet eller informationen och att förknippa detta med Användaren.

Tvist

För Tjänster som tillhandahålls av Stowr tillämpas svensk rätt. Tvister ska avgöras av svenska domstolar.

Anmälan av felaktig användning

Användare och andra kan anmäla felaktig användning till Stowr. Felaktig användning kan anmälas direkt i tjänsten och på stowr.se i anslutning till recept och samlingar. Anmälningar kan också mailas till support@stowr.se.

Om Stowr upptäcker att felaktig användning har skett har Stowr rätt att agera. Stowr har rätt att ta bort innehåll och information, liksom att avsluta konton. Stowr har inget ansvar för innehåll och/eller information som kan ha gått förlorad vid borttagande av innehåll och information och/eller avslutade konton.

Integritetspolicy

Stowr samlar följande information, inklusive personuppgifter:

 • Information som ges till Stowr av Användaren när denne använder Tjänsten, som rör Användaren.
 • Information som ges till Stowr av Användare när denne använder Tjänsten, beträffande innehåll och information som läggs upp.
 • Logginformation.

Den här informationen behandlas som personlig information. Informationen används för tjänsten Stowr för att tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra Tjänsten.

Stowr är en del av Aller Media AB. Informationen som samlas av Stowr kan också komma att användas av andra delar av Aller Media AB. Informationen kan komma att hanteras av CRM skäl av Aller Media AB och också att användas för riktade erbjudanden till dig från Aller Media AB.

Denna Integritetspolicy kan ändras ensidigt av Stowr.